OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY - Projekt Konkret - Obróbka metali i podzespołów metalowych

Przejdź do treści
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Ogólne warunki sprzedaży firmy
„PROJEKT KONKRET Roman Jarysz”

§1. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest

PROJEKT KONKRET Roman Jarysz
siedziba: ul. Topolowa 4, 64-320 Dobieżyn, Polska,
NIP: 7881719774

(dalej: „Sprzedający”).

 • Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.
 • Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (dalej: „Kupujący”) jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
 • Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej lub ustnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.
 • Niniejsze Warunki obowiązują Strony przy wszystkich transakcjach, bez względu na ich przedmiot, a w szczególności dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów lub/i usług dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 • Przystąpienie przez Kupującego (lub podmiot uprawniony do działania w jego imieniu) do współpracy ze Sprzedawcą, w szczególności pisemne lub ustne złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza akceptację niniejszego OWS przez Kupującego.
 • Warunki lub postanowienia umów między Stronami niezgodne z niniejszymi Warunkami nie wiążą Sprzedającego, nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron odmiennie od niniejszych Warunków.
 • Niniejsze OWS są publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego: www.projektkonkret.pl lub dostępne każdorazowo na żądanie Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.
 • Niniejszy dokument należy intepretować w całości. Wszelkie warunki inne niż opisane w OWS muszą być uprzednio uzgodnione i zatwierdzone na piśmie przez obydwie strony pod rygorem nieważności i jako takie mają też one pierwszeństwo przed OWS.
 • Sprzedającego i Kupującego każdorazowo obowiązują OWS obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

§2. Definicje

Użycie w niniejszych OWS określenia oznaczają:
 • OWS – ogólne warunki sprzedaży
 • Sprzedający - PROJEKT KONKRET Roman Jarysz, siedziba: ul. Topolowa 4, 64-320 Dobieżyn, Polska, NIP: 7881719774
 • Kupujący – oznacza każdy podmiot krajowy lub zagraniczny (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), dokonujący zakupu towarów lub/i usług u Sprzedającego.
 • Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
 • Produkty – rzeczy ruchome, towary i usługi, dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 • Oferta – oferta sprzedaży Produktów złożona przez Sprzedającego Kupującemu w formie pisemnej lub ustnej.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego lub osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, przekazywane Kupującemu w formie pisemnej lub ustnej.
 • Potwierdzenie – pisemne lub ustne oświadczenie Sprzedającego o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 • Strona - oznacza Sprzedającego lub Kupującego, a „Strony” oznacza Sprzedającą i Kupującego łącznie.
 • Pisemnie – tj. oświadczenia złożone drogą pisemną, listem, faxem lub pocztą elektroniczną (email, wiadomość tekstowa).
 • Przewoźnik – kurier, firma transportowa lub spedycyjna za pośrednictwem której Sprzedający realizuje wysyłkę produktów do Kupującego.
 • Magazyn - magazyn Sprzedającego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedającego.

§3. Zawarcie umowy / Złożenie i przyjęcie zamówienia / Potwierdzenia


 • Informacje dotyczące towarów i usług, których sprzedawcą jest Sprzedający (dalej: „Produkty”) przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na stronie internetowej Sprzedającego mają jedynie charakter reklamowy i nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia i zmiany do umowy sprzedaży składane ustnie przez pracowników Sprzedającego w związku z zawarciem umowy sprzedaży lub złożeniem oferty nie wiążą Sprzedającego.
 • Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawiciela handlowego przekraczającego zakres udzielonego mu pełnomocnictwa.
 • Sprzedający składa Kupującemu ofertę w formie ustnej lub pisemnej.
 • Kupujący może składać zamówienie ustnie lub pisemnie u upoważnionego przedstawiciela handlowego Sprzedawcy, w tym także poprzez ustne lub pisemne potwierdzenia dokonywanych ustaleń.
 • Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta w chwili potwierdzenia zamówienia lub/i przyjęcia zamówienia do realizacji w formie ustnej lub pisemnej pomiędzy Stronami.
 • Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 • Kupujący zobowiązany jest przekazać Sprzedawcy wszelkie informacje potrzebne do wyprodukowania towaru. W przypadku podania nieprawidłowych lub niepełnych danych technicznych towaru realizacja zamówienia niezgodnego z jego oczekiwaniami spoczywa po stronie Kupującego.
 • Zaleca się, aby składane przez Kupującego zamówienia, zawierały dokładną informację dotyczącą wymagań Kupującego w odniesieniu do Produktów, a w szczególności wymiarów i ilości Produktów, a także terminu realizacji i adres dostawy.
 • Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący potwierdza tym samym, iż zapoznał się z treścią OWS i je akceptuje.
 • W ustnych lub w pisemnych potwierdzeniach przyjęcia zamówień do realizacji, Sprzedawca może określić wyłącznie szacunkowy czas realizacji zamówienia.
 • Osoby składające Zamówienie uważa się za osoby umocowane do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego bez względu na zasady reprezentacji Zamawiającego. Osoby przyjmujące Towar w miejscu Dostawy uważa się za osoby umocowane do działania w imieniu Kupującego. To samo odnosi się do przewoźników odbierających Towar u Sprzedawcy, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.

§4. Dostawa

 • Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego pisemnie lub ustnie, jednak są one terminami szacunkowymi i niewiążącymi dla Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia do 90 dni po deklarowanym pierwotnie terminie realizacji.
 • Sprzedawca, dopuszcza na życzenie Kupującego możliwość dokonywania dostaw partiami.
 • Z chwilą wydania Produktów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Kupującego Przewoźnikowi lub bezpośrednio Kupującemu (w przypadku odbioru osobistego) przechodzą na Kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 • Koszt transportu Produktów obciąża Kupującego.
 • W trakcie odbioru Kupujący ma obowiązek zbadać czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem oraz ustalić i bezzwłocznie poinformować Sprzedawcę o ewentualnych pomyłkach, brakach lub uszkodzeniach towaru w trakcie transportu.
 • Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu Produktu dokonać szczegółowego sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, oraz jakość, ilość i asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 2 dni roboczych) zgłosić Sprzedającemu zastrzeżenia w tym zakresie.
 • Jeżeli na dokumentach przewozowych nie uczyniono żadnych uwag co do ilości i jakości zamówionego towaru, stanowi fakt ten dowód wykonania zamówienia zgodnie z zawartą umową, bez zastrzeżeń ze strony Kupującego.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnienia dostaw wynikających z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. Przewoźnika).
 • Towar odebrany przez Kupującego od Przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad.
 • Kupujący ma obowiązek dokonania na własny koszt sprawdzenia przydatności Produktów w zakresie ich przeznaczenia. Odbiór ilościowy i jakościowy Produktów przeprowadzany będzie w siedzibie Kupującego w momencie dostawy. Kupujący jest zobowiązany do przeprowadzenia kontroli obejmującej sprawdzenie zgodności dostarczonych Produktów z Umową Sprzedaży, ewentualnych braków i wad, uszkodzeń transportowych oraz kontrolę ilości. Dodatkowo, ewentualne wady lub braki ilościowe wykryte przez Kupującego należy zgłaszać w szczegółach w ciągu 2 dni od dnia dostawy do Kupującego.
 • Określonej w zdaniu powyższym kontroli Kupujący dokonuje na własny koszt, a w czasie dokonywania tych czynności ponosi odpowiedzialność za utratę bądź zniszczenie Produktów. Zarówno podczas dokonywania czynności poprzedzających kontrolę, jak i w szczególności podczas niej, Kupujący obowiązany jest dochować najwyższej staranności.
 • Dokonanie czynności sprawdzenia Produktów lub ich partii przez Kupującego oznacza, że Kupujący dokonał kontroli Produktów, a partię Produktów uważa się za przyjętą bez zastrzeżeń pod względem jakościowym i ilościowym oraz bez uszkodzeń po podpisaniu bez uwag listu przewozowego przez przedstawiciela Kupującego. Kupujący może wskazać osoby uprawnione do podpisywania listów przewozowych. W razie wątpliwości uważa się, iż każda osoba podpisująca list przewozowy na miejscu dostawy lub w siedzibie Kupującego jest uważana za upoważnionego przedstawiciela Kupującego. Wszelkie różnice i rozbieżności, dotyczące właściwości fizycznych, jak i wynikające ze stosunków prawnych, Kupujący ma obowiązek zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie. Nie dotyczy szkód transportowych, które powinny być uwzględnione w momencie dostawy i poświadczone wspólnym wpisem kierowcy i odbiorcy na dokumentach dostawy.
 • Najpóźniej na 7 dni roboczych przed dokonaniem wysyłki Produktów przez Sprzedającego, Kupujący może zgłosić potrzebę zastosowania specjalnego sposobu pakowania, rodzaju opakowania lub środka transportu. Jeżeli odbiegają one od standardowo stosowanych przez Sprzedającego – jest to dodatkowo płatne przez Kupującego. Jeżeli Kupujący nie określi we wskazanym powyżej czasie sposobu pakowania, rodzaju opakowania lub środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedający może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru sposobu pakowania, rodzaju opakowania i środka transportu oraz przesłać Produkty Kupującemu. Sprzedawca ze swojej strony zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany i przygotowany do załadunku.
 • W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.
 • Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściowo.
 • O ile nie uzgodniono inaczej, niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego z momentem opuszczenia zakładu produkcyjnego lub magazynów Sprzedawcy; dotyczy to również dostarczenia części Produktów, a także sytuacji, gdy Sprzedawca przejął inne świadczenia, jak np. koszty przesyłki lub dostarczenia Produktów.

§5. Ceny i płatności

 • Cena za Produkt będący przedmiotem umowy sprzedaży będzie każdorazowo określana pomiędzy Stronami w ofercie lub potwierdzeniach zamówień lub oświadczeniach ustnych lub umowie sprzedaży lub na fakturze.
 • Jeżeli Strony wyraźnie nie ustalą inaczej, podane ceny w ofertach lub potwierdzeniach lub oświadczeniach ustnych lub umowie sprzedaży lub na fakturze są cenami wyrażonymi w walucie PLN (sprzedaż krajowa) lub EUR (sprzedaż poza granice Polski) i są cenami netto (bez podatku VAT) oraz zostaną podwyższone o należny podatek od towarów i usług w wysokości zgodnie z aktualnymi wymaganiami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa.
 • Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny w terminie wynikającym z wystawianej przez Sprzedającego faktury VAT, o ile inny termin nie wynika z zapisów oferty lub postanowień umowy sprzedaży.
 • Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie
 • Zapłata ceny dokonywana jest w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Sprzedającego w fakturze VAT lub w innej formie ustalonej pomiędzy Stronami.
 • Zapłata uznana jest za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego, przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Produktu, na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług, dewaluacja waluty obcej, zmiana cen surowca itp. W przypadku zmiany ceny Sprzedający poinformuje o tym Kupującego.
 • Ceny podawane przez Sprzedającego nie uwzględniają jakichkolwiek opłat celnych ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Produkty według prawa właściwego dla siedziby Kupującego.
 • Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw Produktów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień oraz procesów reklamacyjnych. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.
 • W razie opóźnienia z zapłatą ceny, Sprzedającemu należą się odsetki za czas opóźnienia, chociażby Sprzedający nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które Kupujący odpowiedzialności nie ponosi. Sprzedającemu należą się odsetki ustawowe, o ile inna wysokość odsetek nie zostanie określona w umowie.
 • Wniesienie reklamacji w jakiejkolwiek formie i terminie, nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za Produkty w ustalonym terminie. Brak terminowej płatności wstrzymuje rozpatrywanie wszelkiego rodzaju reklamacji oraz roszczeń.
 • Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego;
 • Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.
 • Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego nie będą stanowić zadatku w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chyba, że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę jako zadatek.
 • Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia. Kupujący pokrywa koszty związane z podjętymi czynnościami.
 • Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może wstrzymać się z wykonaniem swoich obowiązków umownych (co przedłuża termin wykonania umowy) lub uzależnić realizację dalszych swoich obowiązków umownych lub dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli brak zapłaty należności trwa dłużej niż 14 dni. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.  Sprzedający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 12 miesięcy od dnia upływu terminu zapłaty.
 • W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń.
 • Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 • Jeśli istnieje uzasadniona podstawa do przypuszczenia, że Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, Kupujący, na żądanie Sprzedawcy, przed wydaniem towaru i niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności, zobowiązany jest do uiszczenia całej należności przelewem, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, albo, według wyboru Sprzedającego, do udzielenia wiarygodnych gwarancji lub zabezpieczeń płatności. Do czasu uiszczenia całej należności albo do czasu przedstawienia Sprzedawcy przez Kupującego dowodów na ustanowienie ww. gwarancji lub zabezpieczeń płatności, Sprzedawca ma prawo powstrzymać się z wydaniem towaru i procesowania warunków wynikających z umowy.
 • Sprzedawca ma prawo przenieść przysługujące mu względem Kupującego wierzytelności na rzecz dowolnych podmiotów trzecich.
 • W przypadku opóźnienia płatności, przekroczenia wysokości limitu kupieckiego lub niedotrzymania przez Kupującego innych warunków określonych w zamówieniu, potwierdzeniu zamówienia lub Umowie, Sprzedawca ma prawo powstrzymać się z dalszą realizacją zamówienia, w szczególności wydaniem Kupującemu towaru, a także z procesowaniem i realizacją kolejnych zamówień do czasu uregulowania wszelkich należności.

§6. Rękojmia, reklamacje.

 • Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu zostaje wyłączona.
 • Niezależnie od powyższego, Sprzedający zgadza się, aby Kupujący miał możliwość zgłoszenia reklamacji. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres poczty email – biuro@projektkonkret.pl
 • Brak zgłoszenia reklamacji wg. zapisów niniejszych OWS powoduje, że Kupujący traci prawo do dochodzenia roszczeń wobec Sprzedawcy.
 • Reklamacje złożone inną formą, mogą powodować opóźnienia w zakresie ich procedowania.
 • Reklamacje ilościowe bądź jakościowe dotyczące widocznych wad fizycznych Produktów (np. otarcia, zarysowania, zagięcia, różnice wymiarowe i inne) Kupujący powinien zgłaszać natychmiast podczas rozładunku Przewoźnikowi oraz telefonicznie osobie odpowiedzialnej za realizację zamówienia w dziale handlowym Sprzedawcy, nie później niż w ciągu dwóch dni od momentu dostawy Produktów do Kupującego. Po upływie tego terminu, reklamacja nie zostaje uwzględniona, a jej ewentualne uwzględnienie pozostaje w gwoli Sprzedającego.
 • Zgłoszenie musi zawierać szczegółowo: wskazanie wad, ilość i wartość Produktów objętych zgłoszeniem, określenie Umowy Sprzedaży wraz numerem zamówienia oraz kopię listu przewozowego z datą wysyłki Produktów, których dotyczy zgłoszenie, dowody na potwierdzenie zasadności zgłoszenie (próbki, zdjęcia itd.).
 • Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność Kupującego w miejscu i chwili dostawy.
 • W przypadku uznania reklamacji jako zasadnej Sprzedawca ma prawo wyboru sposobu usunięcia usterki/wady. Załatwienie reklamacji w wyżej opisany sposób, nawet w przypadku kiedy nie dojdzie do skutku, wyklucza możliwość domagania się przez Kupującego dalszych, jakichkolwiek rekompensat.
 • W przypadku utrudniania bądź uniemożliwiania przez Kupującego załatwienia reklamacji, w sposób wybrany przez Sprzedawcę, traci on nieodwracalnie wszelkie roszczenia wobec Sprzedawcy, który to zostaje automatycznie zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za szkodę związaną ze zgłoszoną reklamacją.
 • Wady, które są efektem przeprowadzenia procesów technologicznych niezbędnych celem realizacji Zamówienia, nie podlegają reklamacji.
 • Złożenie reklamacji przez Kupującego w żadnym razie nie jest podstawą do odmowy zapłaty części lub całości należności za dostarczone Produkty jak i za następne lub wcześniejsze dostawy, wykonane zgodnie z daną Umową Sprzedaży. Złożenie reklamacji, nie jest też podstawą do zwrotu części lub całości dostarczonego Produktu. Wszelkie zwroty muszą być ustalone i potwierdzone każdorazowo przez Sprzedawcę z zachowaniem formy pisemnej.
 • Za podwykonawcę Sprzedającego nie uznaje się firmy przewozowej, przy pomocy której Sprzedający dostarcza towar.
 • W przypadku uznania reklamacji za zasadną, koszty transportu do siedziby Sprzedawcy celem wykonania naprawy oraz ponownie do Kupującego, odbywa się wyłącznie na koszt Kupującego, jeśli nie ustalono inaczej.
 • W razie powstania jakiegokolwiek sporu Wykonawca oraz Klient, podejmą w dobrej wierze polubowne rokowania w celu ugodowego rozstrzygnięcia takiego sporu.

§7. Odstąpienie od umowy

 • Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez Kodeks Cywilny strony mogą rozwiązać umowę za pisemnym porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem Produktów będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem Produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego, ponosi Kupujący.
 • W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru, odstąpienia przez Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowną po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego. Kara umowna może być też potrącona przez Sprzedającego z otrzymaną zaliczką.

§8. Ochrona Danych Osobowych

 • W związku z zawieraniem umów w ramach prowadzonej działalności Sprzedawca jako Administrator, pozyskuje od Kupujących / klientów dane osób zaangażowanych w realizację zamówień/ umów (np. osób uprawnionych do kontaktu, składających zamówienia, odbierających dostawy itp.). Zakres pozyskiwanych danych jest w każdym przypadku ograniczony do stopnia niezbędnego dla wykonania umowy.
 • Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora oraz Kupującego / klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na umożliwieniu stronom prawidłowego wykonania umowy. W tym przypadku dane mogą być ujawniane osobom trzecim zaangażowanym w realizację umowy jednak tylko w zakresie niezbędnym do jej realizacji (np. realizacja dostawy).
 • Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia / umowy.
 • Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji powyższych interesów oraz wykonania obowiązków wynikających z przepisów.
 • Kontakt ze Sprzedawcą w zakresie ochrony danych osobowych: biuro@projektkonkret.pl


§9.  Postanowienia końcowe

 • Prawem właściwym dla niniejszych OWS jest prawo polskie.
 • Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa polskiego, z wyłączeniem Konwencji Wiedeńskiej o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów podpisanej w Wiedniu 11 kwietnia 1980 roku.
 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle stosowania niniejszych OWS jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
 • Nieważność lub bezskuteczność niektórych z postanowień niniejszych OWS nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień.
 • Sprzedający ma prawo przechowywania i przetwarzania danych osobowych Kupującego w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży.
 • Jakiekolwiek zmiany niniejszych OWS wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 • W przypadku, gdy niniejsze OWS zostały sformułowane również w języku innym niż język polski, w razie sporu zastosowanie będą miały OWS w języku polskim.
 • W przypadku sporządzenia umów i warunków zakupu w języku polskim i obcym, językiem autentycznym umowy lub kontraktu jest język polski. W przypadku różnic pomiędzy polskojęzyczną wersją umowy a obcą, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej. W przypadku różnic pomiędzy polską a angielską wersją niniejszych Warunków, rozstrzygające znaczenie ma brzmienie wersji polskiej.
 • Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedającego.
 • Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową
 • Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedającemu.
 • Niniejsze Warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. Ich stosowanie do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • • Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 01.01.2021 r.
 • W przypadku nieważności niektórych postanowień OWS, wskutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej mocy.


Projekt Konkret - Roman Jarysz

Dobieżyn ul. Topolowa 4
64 - 320 Buk
NIP: 788-171-97-74
REGON 300899221

email. biuro@projektkonkret.pl
tel. 500-638-005
tel. (061) 813-55-11
fax. (061) 813-55-11
Menu
Wróć do spisu treści